2014-06-30 CB400SB 현재까지 주유 통계

날짜
적산
주유량
금액
이동거리
연비
2014. 05. 16.
14,531 km
13 L
₩25,000
263 km
20 km/L
2014. 05. 18.
14,794 km
14 L
₩25,000
223 km
16 km/L
2014. 05. 19.
15,017 km
11 L
₩20,000
244 km
23 km/L
2014. 05. 25.
15,261 km
13 L
₩25,000
188 km
14 km/L
2014. 05. 26.
15,449 km
11 L
₩20,000
202 km
19 km/L
2014. 05. 31.
15,651 km
11 L
₩20,000
253 km
23 km/L
2014. 05. 31.
15,904 km
11 L
₩20,000
190 km
18 km/L
2014. 06. 05.
16,094 km
16 L
₩30,000
274 km
17 km/L
2014. 06. 06.
16,368 km
11 L
₩20,000
163 km
15 km/L
2014. 06. 07.
16,531 km
11 L
₩20,000
227 km
21 km/L
2014. 06. 12.
16,758 km
11 L
₩20,000
158 km
15 km/L
2014. 06. 19.
16,916 km
11 L
₩20,000
169 km
16 km/L
2014. 06. 27.
17,085 km
12 L
₩23,000
241 km
19 km/L
2014. 06. 29.
17,326 km
11 L
₩20,000


총 거리
총 주유량
평균 연비
2,795 km
155 L
18 km/L

댓글

이 블로그의 인기 게시물

2018 혼다 슈퍼커브 소기어 교체(순정 14T →키타코 15T)

바이크 리어서스펜션 프리로드(preload) 세팅에 대해

구글 연락처를 icloud 연락처로 옮기는 방법